Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Prawa autorskie

Logotyp PSLD 200x200 białyW dniu 25.04.2016 roku Zarząd PSLD został poinformowany przez
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskaniu przez PSLD
prawa ochronnego na znak towarowy o nr 281416 – logo PSLD
od dnia 27.03.2015 roku

Poniżej Świadectwo Ochronne oraz regulamin korzystania z nazwy,
znaku towarowego graficznego oraz materiałów marketingowych
Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

 

Prawo-Ochronne-znaku-towarowego-PSLD-nr-281416

Regulamin korzystania z nazwy, znaku towarowego graficznego oraz materiałów marketingowych Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Dział I

Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z nazwy, znaku towarowego graficznego oraz materiałów marketingowych, zwanych w całości dalej „Materiałami”, Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów z siedzibą w Warszawie zwanego dalej PSLD lub Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów, nazwa skrócona PSLD zwane łącznie w dalszej części „Nazwą stowarzyszenia” oraz graficzny znak towarowy w postaci logotypu określonego w załączniku do niniejszego regulaminu zwanym dalej „Logo” podlegają ochronie prawnej, której to prawo przysługuje Polskiemu Stowarzyszeniu Licencjonowanych Detektywów z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21.
 3. Logo, treści i grafiki umieszczone na niniejszej stronie internetowej, której adresami są www.licencjonowanidetektywi.pl, www.psld.pl, www.psld.org, www.psld.com.pl, www.psld.eu, a także materiały marketingowe, projektowanym i rozpowszechnianym przez Stowarzyszenie podlegają dodatkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na mocy, której przysługuje nam wyłączne prawo do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów a także na zezwalanie na ich publikację przez podmioty trzecie.
 4. Stowarzyszenie zezwala na korzystanie z materiałów jedynie w sposób określony wprost w niniejszym regulaminie, a wszelkie sposoby wykorzystania materiałów w sposób nie ujęty w niniejszym regulaminie, na które wprost nie zezwalają obowiązujące przepisy polskiego prawa, należy uznać za zabronione.
 5. Korzystanie z materiałów jest odpłatne zarówno w przypadku osobistego jak i komercyjnego użytku a niniejszy regulamin wraz z załącznikami reguluje zasady odpłatności, ulg i zwolnień.
 6. Wysokość opłat, ulg i zwolnień uchwala zarząd stowarzyszenia.

Dział II

Zasady i warunki korzystania z nazwy stowarzyszenia oraz graficznego znaku towarowego

 1. PSLD zezwala na korzystanie z nazwy stowarzyszenia oraz loga zgodnie z niniejszym regulaminem po uiszczeniu opłaty następującym podmiotom:
  1. Członkom stowarzyszenia przez kolejne 12 miesięcy, na zasadach 100% bonifikaty, we własnych materiałach promocyjnych, marketingowych i reklamowych w ramach ich działalności osobistej oraz gospodarczej przez nich prowadzonej po spełnieniu następujących warunków:
   • prowadzeniu bądź wykonywaniu działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych
   • niezaleganiu z roczną opłatą członkowską przez okres dłuższy niż jeden miesiąc w danym roku kalendarzowym
   • uregulowaniu jej w ciągu14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
   • posiadających ważną licencję detektywa wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania członka stowarzyszenia.
  2. Podmiotom trzecim zwanym dalej partnerami nie będącym członkami stowarzyszenia przez kolejne 12 miesięcy, w ramach działalności określonej w umowie, którzy przeszli pozytywnie weryfikację, podpisali umowę, wnieśli opłatę i przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu programu partnerskiego.
  3. Innym podmiotom, szczególnie zasłużonym dla działalności stowarzyszenia, w ramach działalności określonej w umowie, którzy przeszli pozytywnie weryfikację, podpisali umowę, wnieśli opłatę i przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu. Przy czym podmiotom tym przysługuje prawo do ulg i zwolnień.
 2. Nawa stowarzyszenia i logo muszą być używane w sposób uniemożliwiający ich zniekształcenie. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do nazwy stowarzyszenia i logo.
 3. Nie zastrzega się rozmiarów Logo, przy czym muszą być zachowane proporcje w poszczególnych jego elementach.
 4. Logo nie może być częścią żadnego innego logo. Logo może być umieszczane obok innych znaków graficznych, pod warunkiem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami graficznymi co najmniej 30 pikseli.
 5. Nazwa stowarzyszenia oraz logo, bez odrębnej umowy, nie mogą być wykorzystane w sposób sugerujący, iż dany produkt, usługa lub materiał posiada rekomendację stowarzyszenia lub jest przez nie wykorzystywane albo atestowane.
 6. Warunki, znak oraz treść certyfikatu, przyznawania rekomendacji czy atestów zostanie przez zarząd opracowane odrębnym regulaminem.
 7. Do Logo lub nazwy stowarzyszenia umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych powinien być dołączony link do stron internetowych PSLD. Jednocześnie zabrania się stosowania w linkach wymienionych w niniejszym punkcie atrybutu „no follow” lub innego blokującego roboty wyszukiwarek internetowych.
 8. Osoba korzystająca z nazwy stowarzyszenia lub logo ma obowiązek dbać, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z regulaminem, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych PSLD.
 9. PSLD ma prawo kontroli sposobu wykorzystania logo. Stowarzyszenie może w drodze indywidualnej decyzji pozbawić lub zawiesić na określony czas prawo do korzystania z logo wobec podmiotu uprawnionego niniejszym regulaminem.
 10. Korzystanie z logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z regulaminem będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących PSLD i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

Dział III

Zasady i warunki korzystania z treści, grafik oraz materiałów marketingowych.

 1. PSLD jest podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczanych w witrynach internetowych wspomnianych w punkcie 3 niniejszego regulaminu, w tym m.in. projektu strony, fotografii, artykułów, opisów, itp. Nielegalne kopiowanie, skanowanie i rozpowszechnianie tych materiałów, stanowi naruszenie praw autorskich.
 2. PSLD zezwala członkom stowarzyszenia i partnerom biznesowym na wykorzystanie materiałów na ich własnych stronach internetowych.
 3. W kwestii drukowanych materiałów marketingowych, PSLD oświadcza, iż jest jedynym podmiotem uprawnionym do ich dystrybucji.
 4. Partner PSLD nie jest uprawniony do przekazywania materiałów marketingowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody pisemnej Stowarzyszenia.
 5. Zabronione jest kopiowanie całej zawartości lub fragmentów stron internetowych należących do PSLD.
 6. PSLD uprawnione jest do wypowiedzenia w każdym czasie uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu w stosunku do partnerów, którzy naruszają jego postanowienia. Partner zobowiązany jest wówczas do usunięcia lub zwrócenia wszystkich wykorzystanych dotychczas materiałów marketingowych PSLD.

Dział IV

Postanowienia końcowe

 1. Podmioty, które zakończyły współpracę z PSLD automatycznie tracą uprawnienia opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Stowarzyszenie ma prawo odebrać lub ograniczyć prawa do korzystania z materiałów wymienionych w/w regulaminie w przypadkach:
  1. Prowadzenia działalności konkurencyjnej do działalności stowarzyszenia
  2. Prowadzenia działalności sprzecznej moralnie, etycznie lub prawnie z normami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  3. Godzącej w dobre imię Stowarzyszenia lub Jego członków
  4. Wykorzystywane w celu osiągnięcia dominującej pozycji rynkowej wobec pozostałych podmiotów uprawnionych do korzystania ze wspomnianych w niniejszym regulaminie materiałów.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. zamieszczenia na stronach internetowych PSLD.
 4. PSLD ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili ogłoszenia, tj. zamieszczenia na stronach internetowych PSLD, chyba że PSLD postanowi inaczej.
 5. PSLD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu bez uprzedniego podania przyczyny.