Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, tel. 22 270 12 77,
e-mail: biuro@psld.pl

Statut PSLD

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji mających taki sam lub podobny cel działania.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług licencjonowanych detektywów;
2. dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia;
3. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów;
4. reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządu zawodowego, terytorialnego i gospodarczego;
5. kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy licencjonowanych detektywów;
6. obrona oraz ochrona praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego;
7. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia;
8. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o przedmiocie działalności i celach zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia;
9. integrowanie i współorganizowanie życia koleżeńskiego środowiska zawodowego licencjonowanych detektywów;

§ 8

1. W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.
3. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007):
a) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
c) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
d) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
e) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
f) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
g) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
h) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
i) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
j) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
k) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
l) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
m) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
2. organizację i prowadzenie sympozjów, kongresów, zjazdów naukowych, seminariów, imprez oraz wystaw, których tematem jest detektywistyka;
3. organizowanie szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów;
4. prowadzenie usług doradczych;
5. prowadzenie działalności wydawniczej, publikowanie własnych materiałów, magazynów i biuletynów;
6. rozpowszechnianie literatury i wszelkich materiałów na temat działalności detektywów;
7. opracowywanie kodeksu etyki zawodowej;
8. wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami w kraju;
9. wymianę doświadczeń i współpracę ze stowarzyszeniami zagranicznymi.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, nie karana sądownie, akceptująca postanowienia statutu, posiadająca licencję detektywa, legitymująca się niezbędną wiedzą prawną i potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami kwalifikacjami zawodowymi umożliwiającymi profesjonalne wykonywanie czynności detektywistycznych i świadczenie usług detektywistycznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie porządkiem prawnym i kodeksem etyki zawodowej oraz wpisana do rejestru detektywów prowadzonego przez organ administracji wskazany w Ustawie o Usługach Detektywistycznych.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje lub odmawia przyjęcia w drodze uchwały Zarząd, na podstawie złożonej przez kandydata pisemnej deklaracji, jeżeli kandydat spełnia wymogi statutowe, wytyczne Walnego Zebrania Członków w tym zakresie, jest rekomendowany przez 2 członków Stowarzyszenia oraz uiści wpisowe.
3. Członków zwyczajnych zawiesza lub skreśla z listy członków w drodze uchwały Zarząd.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do udziału w działalności Stowarzyszenia a w szczególności do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;
3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia;
5. otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz;
6. posiadania legitymacji i noszenia znaczka i odznaki Stowarzyszenia;
7. korzystania z pomocy, świadczeń, rekomendacji i dorobku Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia określoną pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną, rekomendowana przez dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje, odmawia przyjęcia i skreśla w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członek wspierający ma prawo do:
a) brania udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia;
b) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz;
c) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań;
d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celem statutowym;
e) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia znaczka Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do:
a) brania udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17

1. Osobom fizycznym, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada prawa członka wspierającego.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) cofnięcia licencji detektywa;
b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia;
c) śmierci członka Stowarzyszenia;
d) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
e) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
f) skreślenia z listy członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu z powodu niewywiązywania się z zobowiązań zawartych w deklaracji;
g) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
h) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
i) wykluczenia uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Dyscyplinarnego po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.
2. Osoba fizyczna lub osoba prawna, wykluczona lub skreślona z listy członków, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Dyscyplinarny.
2. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje lub uchwały.

§ 20

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, według reguł określonych w § 24 Statutu.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu lub w przypadku jego nieobecności – wiceprezesa.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. Władze Stowarzyszenia zachowują swoje kompetencje w okresie pomiędzy końcem kadencji a terminem najbliższego Walnego Zebrania.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku w okresie do 30 maja i jest zwoływane przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Powiadomienie może nastąpić w każdy możliwy sposób, w tym poprzez zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są według reguł określonych w § 24.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego odbywają się według reguł określonych w § 34 ust.3 i w § 24.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowane są zgodnie z § 40 ust.1 i 2.
8. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
10. W walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 23

1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w § 31 ust. 4.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 24

Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są:
a) w pierwszym terminie – w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania;
b) w przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. wybór i odwoływanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
3. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. ustalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich oraz trybu ich uiszczania;
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia;
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. podejmowanie innych uchwał w sprawach statutowych Stowarzyszenia.

§ 26

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 –5 członków. Na pierwszym posiedzeniu wybrany Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, wiceprezes lub 1 składu Zarządu.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić maksymalnie przez dwie kadencje.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
7. W wypadku ustąpienia prezesa władzę sprawuje wiceprezes aż do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 27

1. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) pisemnego zrzeczenia się funkcji;
c) podejmowania działań szkodzących Stowarzyszeniu;
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
e) prawomocnego skazania przez sąd;
f) długotrwałej choroby.
2. Odwołanie członka Zarządu w toku kadencji może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zebranie.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia;
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego;
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków;
7. zwoływanie Zwykłego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
11. powołanie Biura Stowarzyszenia i uchwalenie jego regulaminu;
12. zatrudnianie pracowników;
13. powoływanie i odwoływanie regionalnych pełnomocników / przedstawicieli / Zarządu;
14. wymierzanie kar członkom Stowarzyszenia;
15. powoływanie i odwoływanie rzecznika Stowarzyszenia;
16. nie rzadziej niż raz na kwartał informowanie członków na stronie internetowej Stowarzyszenia lub drogą mailową o swoich działaniach w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

§ 29

1. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia narusza postanowienia Statutu, nie stosuje się do uchwał władz lub działa na szkodę Stowarzyszenia, Zarząd może w drodze uchwały wymierzyć członkowi następujące kary:
a) upomnienie;
b) naganę;
c) zawieszenie na czas określony w prawach członka Stowarzyszenia;
d) pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Rodzaj kary zależy od stopnia przewinienia i wielkości wyrządzonej Stowarzyszeniu lub jego członkom szkody.
3. Przed zastosowaniem jednej z w/w kar Zarząd wzywa pisemnie członka do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie z informacją o grożącej sankcji w przypadku niezastosowania się do wezwania.
4. Przed podjęciem uchwały o nałożeniu kary Zarząd wzywa członka do pisemnego lub ustnego złożenia w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących stwierdzonych uchybień. Brak wyjaśnień w zakreślonym terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji.
5. Wyjaśnienie może być przez ukaranego członka złożone tylko również w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej /listem poleconym/.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
4. W przypadku ustąpienia przewodniczącego jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 31

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. przedkładanie Walnemu Zebraniu informacji i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających,
4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
6. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 32

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie poprzez nieudzielanie jej absolutorium lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany z pełnionej funkcji w trakcie trwania kadencji wyłącznie w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zebranie w razie stwierdzenia:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
c) podejmowania działań szkodzących Stowarzyszeniu,
d) istotnego naruszenia postanowień statutu,
e) prawomocnego skazania przez sąd,
f) długotrwałej choroby.

Kooptacja władzy

§ 33

1. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, danemu organowi władzy przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Decyzję w tej sprawie podejmuje dany organ w formie uchwały.
2. Jeżeli dany organ władzy liczy 3 członków, to w przypadku ustąpienia jednego z członków decyzję w sprawie kooptacji podejmuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub odpowiednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, po konsultacji z pozostałym członkiem danego organu Stowarzyszenia.
3. Postanowienie pkt.2 nie dotyczy Prezesa Zarządu i odpowiednio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego.
4. Ustąpienie większej niż 1/3 członków danego organu władzy wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Sąd Dyscyplinarny

§ 34

1. Sąd Dyscyplinarny jest organem powołanym do rozstrzygania sporów dotyczących etyki i rzetelności działalności prowadzonej przez członków Stowarzyszenia oraz rozstrzygania kwestii spornych wynikłych na tle działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na 4 lata spośród członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór członków Sądu Dyscyplinarnego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Walnego Zebrania Członków. Zapisy § 24 stosuje się odpowiednio.
4. Sąd Dyscyplinarny wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
5. Sąd Dyscyplinarny działa w oparciu o regulamin uchwalony na wniosek Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 35

Do zakresu działania Sądu Dyscyplinarnego należy w szczególności rozpoznawanie:
1. spraw związanych z naruszeniem postanowień Statutu przez członków Stowarzyszenia;
2. spraw spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, wynikłych na tle działania Stowarzyszenia;
3. spraw dotyczących naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia;
4. spraw dotyczących etyki i rzetelności prowadzenia działalności przez członków Stowarzyszenia.

§ 36

1. Sąd Dyscyplinarny może wydawać oświadczenia dotyczące rozpatrzonych spraw.
2. Sąd Dyscyplinarny może po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją stwierdzoną na piśmie nałożyć na członka Stowarzyszenia następujące kary:
a) upomnienie pisemne wraz z nałożeniem obowiązku złożenia pisemnego przeproszenia poszkodowanego,
b) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Stowarzyszenia lub informacji pisemnej do wszystkich członków Stowarzyszenia,
c) publiczne przeproszenie za pośrednictwem środków masowego przekazu,
d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na określony czas,
e) skierowanie do Zarządu wniosku o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 37

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 38

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
d) dotacje.
2. Wysokość opłat wpisowych i składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i sekretarza albo wiceprezesa i sekretarza.
2. Dla ważności innych oświadczeń, pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania; zapisy § 24 stosuje się odpowiednio.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu może składać:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia przedkładając swój
wniosek na piśmie Zarządowi
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

§ 42

Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 listopada 2008 roku.